Knjižnično informacijsko znanje

Cilji in vsebine knjižnično informacijskega znanja izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela.

Področje knjižnično informacijsko znanje zajema vse prvine informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij.

Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda osnovne šole. Knjižnično informacijsko znanje izvajajo strokovni knjižnični delavci skupaj z učitelji drugih predmetnih področij. Učni načrt predvideva najmanj 4 pedagoške ure na šolsko leto za vsak oddelek vsakega razreda.

Branje: Učenci vseh starosti in sposobnosti napredujejo v razvijanju bralne sposobnosti, razvijajo bralne strategije, navade in razumejo ter sprejemajo pomen branja leposlovja, informativnih in strokovnih vsebin.

Informacijska pismenost: Ob zaključku šolanja so učenci usposobljeni za opredeljevanje problemov, pridobivanje, ovrednotenje in uporabo informacij.

Učenje: Učenci znajo uporabljati informacijski proces za učenje, uporabljati informacijske vire različnih oblik za pridobivanje idej, za samostojno učenje in izbrati primerno strategijo za obvladovanje virov v skladu z namenom in naravo učnega problema.

Mlajši učenci spoznavajo knjižnico, vrste knjižničnega gradiva, njegovo osnovno postavitev, nastanek knjige, postopek izposoje, vračanja, pravila obnašanja v knjižnici, pravila rokovanja z gradivom. Pri tem si pomagamo z igro, pravljicami, ustvarjanjem, pogovorom, glasbo itd.

Starejši učenci znanje poglabljajo in širijo. Spoznavajo se z različnimi viri informacij, njihovo uporabo, učijo se navajanja informacijskih virov, pisanja seminarske naloge, uporabe spletnih baz podatkov, enciklopedij, uporabo različnih vrst slovarjev, natančneje se seznanijo s sistemom postavitve knjižničnega gradiva, učijo se biti samostojni knjižnični uporabniki. Pristopati skušamo na ustvarjalen, učencem prijazen, zanimiv način.