Knjižnični red

1. Članstvo

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani  knjižnice tudi drugi. Članarine ni.

2. Čas odprtosti

Knjižnica je odprta za uporabnike vsak dan po šolskem koledarju od 7. do 14. ure.

Kadar v knjižnici potekajo pouk ali druge dejavnosti, izposoja ni možna.

3. Ravnanje s knjižničnim gradivom

Uporabniki so dolžni z gradivom ravnati skrbno in pazljivo. Poškodovano ali izgubljeno gradivo je potrebno nadomestiti z novim oziroma plačati odškodnino.

4. Pravila obnašanja

V knjižnici lahko

 • Izbiramo in izposojamo gradivo,
 • beremo (knjige, revije …),
 • pišemo (domače, raziskovalne, projektne naloge),
 • se učimo,
 • najdemo svoj mir,
 • se tiho pogovarjamo,
 • rešujemo miselne naloge (uganke …),
 • bogatimo besedni zaklad,
 • uporabljamo računalnik (skladno s pravili),
 • pomagamo.

UPORABNIK, KI NE UPOŠTEVA PRAVIL, MORA ZAPUSTITI KNJIŽNICO.

Omogočimo vsem pravico do tišine.

Vstop v šolsko knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen. V knjižnici prav tako ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov in različnih predvajalnikov glasbe, tekanje, skrivanje, vpitje in uničevanje ali poškodovanje knjižničnega gradiva.

Če se učenec večkrat neprimerno obnaša in krši knjižnični red, mu je za določen čas prepovedan obisk knjižnice. O tem knjižničarka obvesti razrednika.

5. Pravila izposoje

Uporabniki si lahko gradivo izposojajo na dom ali ga uporabljajo v čitalnici.

Praviloma si gradivo (leposlovne in strokovne knjige) izposodimo za 14 dni.

Rok izposoje je možno podaljšati, če gradivo ni rezervirano za drugega uporabnika. Neknjižno gradivo (avdio- in videokasete, zgoščenke, DVD-ji) je  namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga izposojajo zaposleni.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (časniki, časopisi) si lahko uporabniki izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek. Lahko si ga izposodijo tudi za krajši čas, če želijo iz njega fotokopirati.
Gradivo je možno rezervirati v dogovoru s knjižničarko.

Ob izteku šolskega leta je potrebno vse gradivo vrniti.

Uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo obveznosti.

6. Uporaba računalnikov

Računalniki so namenjeni

 • iskanju gradiva v računalniškem katalogu šolske knjižnice,
 • pisanju in oblikovanju besedil,
 • iskanju informacij (predvsem za potrebe pouka).

Prednost imajo uporabniki, ki potrebujejo informacije za šolsko delo (potrebe pouka in ne za prosti čas).

Uporabnik se vpiše v zvezek ob računalniku z vsemi zahtevanimi podatki.

Uporaba je praviloma omejena na 15 minut. Daljša uporaba je omogočena v dogovoru s knjižničarko (raziskovalne in druge obsežnejše naloge), če ni čakajočih.

Ob enem računalniku sta lahko največ dva učenca.

Prepovedano

 • uporaba igric,
 • obiskovanje spornih spletnih strani (teroristične dejavnosti, pornografija),
 • vnašanje osebnih podatkov (ime, priimek, številke kreditnih kartic),
 • nakupovanje,
 • brisanje nameščenih programov,
 • nameščanje programov,
 • uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme.